Bodemenergie

De toepassing van bodemenergie is de laatste jaren sterk in opmars. Dit is niet zo verwonderlijk. De voorraad fossiele brandstoffen begint eindig te worden. Bovendien treedt door de verbranding van deze brandstoffen veel uitstoot van broeikasgassen op. Het energie- en klimaatvraagstuk is een grote maatschappelijke opgave. Renderende en schone energiesystemen staan daardoor in de belangstelling. Ook de bodem speelt bij dit klimaat- en energievraagstuk een belangrijke rol. Er worden bij bodemenergie drie technieken onderscheiden. Onder dit thema worden de diverse vormen van bodemenergie toegelicht en laten we zien wat er in Zeeland op dit gebied al gebeurd.

Geothermie

Geothermie (of ook wel aardwarmte) is energie in de vorm van warmte die in de diepere ondergrond (orde van kilometers diepte) zit opgeslagen. Deze warmte kan gebruikt worden voor directe verwarming van gebouwen en kassen. De warmte uit de aarde wordt onttrokken door het aanboren van watervoerende lagen in de diepe ondergrond. In het noordelijk deel van Zeeland zijn dergelijke lagen vermoedelijk ook aanwezig.

Gesloten WKO-systemen of Bodemwarmtewisselaars

De bodem kan gebruikt worden om warmte in de bodem op te slaan, om die op een later tijdstip er weer uit te halen. Bij gesloten warmte-/koude opslag (WKO) systemen gebeurt dat door leidingen (warmtelussen) in de grond aan te brengen waarin een vloeistof zit die warmtegeleidend is. We spreken van een warmtewisselaar.
In de zomer wordt warmte de grond in gebracht en in de winter wordt de warmte weer uit de bodem gehaald. Hierdoor wordt energie bespaard en CO2 uitstoot vermindert. In Zeeland is de toepassing van deze systemen erg kansrijk.

Open WKO-systemen

Bij open warmte-/koude opslag (WKO) systemen wordt de bodem net als bij gesloten WKO-systemen gebruikt om warmte in de bodem op te slaan, om die er op een later tijdstip weer uit te halen. Bij open WKO systemen wordt grondwater uit de bodem opgepompt. Aan het opgepompte water wordt warmte of koude, afhankelijk van het seizoen, toegevoegd. Het opgepompte grondwater wordt een eindje verder weer in de bodem terug gevoerd. Hierdoor ontstaat in de bodem een zone met kouder en warmer grondwater. Gesteld kan worden dat hoe noordelijker in Zeeland des te geschikter de bodem is voor deze systemen.

Subsidies

Vooral gesloten WKO systemen worden veel in individuele woningen toegepast. De laatste jaren zijn er meerdere subsidieregelingen geweest. Voor de vraag of momenteel een subsidieregeling loopt, verwijzen we u naar de website van het RVO of naar de Energiesubsidiewijzer.
De Provincie Zeeland verstrekt geen subsidies voor WKO-systemen.