Thema's

Thema's is één van de ingangen om informatie over een bodemthema op te zoeken. 't Zeeuws bodemvenster bevat vijf hoofdthema's. Via het submenu of onderstaande links kunt u elk van deze thema's openen.

Chemische bodemkwaliteit

Het thema chemische bodemkwaliteit gaat over de chemische samenstelling van de bodem. Sommige stoffen horen er van nature in te zitten. Andere stoffen zijn er door de mens ingestopt en zijn nog vaak schadelijk ook. Kijk hier hoe ermee omgegaan moet worden.

Civiel

Dit thema gaat over de civieltechnische kant van de bodem. Elke dag wordt er gegraven in de bouwen en wordt er grond verplaatst. De bodem draagt gebouwen en infrastructuur. Welke spelregels zijn er bij grondverzet en hoe stevig of slap is de bodem. Lees er hier meer over.

Historie en erfgoed

Cultuurhistorie en ondergrond hebben een onlosmakelijk verband met elkaar. Ook in Zeeland zijn deze verbanden volop aanwezig, je moet ze alleen willen zien. Leer meer over de cultuur historische waarden in Zeeland.

Water

In het thema water gaat het om bodem en water. Zeker in Zeeland maakt water een onlosmaakbaar onderdeel uit van het bodemsysteem.

Bodemenergie

Op het vlak van klimaat en energie liggen grote maatschappelijke uitdagingen. Door het gebruik van bodemenergiesystemen kunnen in de bebouwde omgeving behoorlijke CO2 reducties worden behaald. Ontdek hier hoe dit werkt en wat er in Zeeland mogelijk is.

Bij elk thema spelen kaarten een belangrijke rol. Ga naar het overzicht van de verhalen bij de kaart.