Het verhaal van de Bodemkwaliteitskaart Zeeland

Wat zegt de kaart Bodemkwaliteitskaart Zeeland?

De Bodemkwaliteitskaart (bkk) beschrijft de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied. Deze algemene bodemkwaliteit is berekend met de onderzoeksresultaten van vele uitgevoerde bodemonderzoeken volgens statistisch onderbouwde regels. Dit betekent dat de bodemkwaliteit ter plaatse kan afwijken van de werkelijke kwaliteit.

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie verschillende kaarten: 

Functiekaart. Deze kaart geeft de functie van een gebied weer.
Bodemkwaliteitskaart (ook wel ontgravingskaart). Deze kaart geeft de kwaliteit weer van de te ontgraven grond op een niet verdachte locatie. 
Toepassingskaart. Deze kaart is de combinatiekaart van de bodemkwaliteitskaart en de functiekaart. Deze kaart geeft aan welke kwaliteit grond minimaal moet hebben om grond toe te passen. In het geval er afgeweken wordt van de algemene regels, is dat ook op deze kaart aangegeven. Dit wordt dan gebiedsspecifiek beleid genoemd.

Bij elke bodemkwaliteitskaart hoort een Nota Bodembeheer. Elke Zeeuwse gemeente heeft een Nota bodembeheer opgesteld, waarin de spelregels van het grondverzet zijn weergeven. Per gemeente kunnen deze anders zijn.

Wat kun je met de bodemkwaliteitskaart?

Je kan grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk maken. In plaats van een (kostbare) partijkeuring (AP04 onderzoek) kan de bodemkwaliteit ook worden afgelezen van de Zeeuwse bodemkwaliteitskaart.

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen kan een gemeente ontheffing verlenen voor het uitvoeren van een verplicht bodemonderzoek. Per gemeente kan daar verschil in manier van toetsing in zitten.
De bodemkwaliteitskaart kan niet worden gebruikt bij bedrijven of te saneren gebieden. Zie hiervoor de lijst met uitzonderingslocaties. Ook voor grondtransacties is de kaart niet geschikt (te indicatief).

Meer details over de bodemkwaliteitskaart , de kansen en beperkingen is te lezen in bijlagen per regio/ gemeente waarbij de nota bodembeheer het meeste informatie bevat.

De legenda van de bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie kaartlagen met elk hun eigen legenda. Elke kaart kent zijn eigen categorieën. In de tabel is per categorie een korte toelichting gegeven. In de handreiking is verder toegelicht hoe de kaartlagen gebruikt moeten worden bij grondverzet.

 
Functiekaart
Toelichting
 
Landelijk gebied
-
 
Wonen
-
 
Industrie
-
 
Bodemkwaliteitskaart
 
 
Achtergrondwaarde
De grond is schoon, en is overal (vrij) toepasbaar (generiek)
 
Wonen
Grond is licht verontreinigd, en toepasbaar in de gebieden met de functie wonen of industrie (zie functiekaart (generiek)
 
Industrie
Grond is matig verontreinigd, grond uit deze zone is toepasbaar in gebieden met de functie industrie (is beperkt vraag naar). (generiek)
 
Verontreinigd
Grond is verontreinigd en kan niet elders toegepast worden.
 
Bodemtoepassingskaart
 
 
Achtergrondwaarde
In deze zone mag grond met de kwaliteit "achtergrondwaarde" worden toegepast.
 
Wonen
In deze zone mag grond met de kwaliteit "achtergrondwaarde" en "wonen" worden toegepast.
 
Industrie
In deze zone mag grond met de kwaliteit "achtergrondwaarde", "wonen" of "industrie" worden toegepast.
 
 
Gebeidspecifiek beleid. Raadpleeg de "informatieknop" of de Nota bodembeheer

 
Functiekaart
Toelichting
 
Landelijk gebied
-
 
Wonen
-
 
Industrie
-
 
Bodemkwaliteitskaart
 
 
Achtergrondwaarde
De grond is schoon, en is overal (vrij) toepasbaar (generiek)
 
Wonen
Grond is licht verontreinigd, en toepasbaar in de gebieden met de functie wonen of industrie (zie functiekaart (generiek)
 
Industrie
Grond is matig verontreinigd, grond uit deze zone is toepasbaar in gebieden met de functie industrie (is beperkt vraag naar). (generiek)
 
Verontreinigd
Grond is verontreinigd en kan niet elders toegepast worden.
 
Bodemtoepassingskaart
 
 
Achtergrondwaarde
In deze zone mag grond met de kwaliteit "achtergrondwaarde" worden toegepast.
 
Wonen
In deze zone mag grond met de kwaliteit "achtergrondwaarde" en "wonen" worden toegepast.
 
Industrie
In deze zone mag grond met de kwaliteit "achtergrondwaarde", "wonen" of "industrie" worden toegepast.
 
 
Gebeidspecifiek beleid. Raadpleeg de "informatieknop" of de Nota bodembeheer

Hoe is de bodemkwaliteitskaart Zeeland tot stand gekomen?

Elke gemeente heeft voor zijn eigen grondgebied een bodemkwaliteitskaart gemaakt. De meeste Zeeuwse gemeenten hebben dit in 2005 / 2006 voor het eerst gedaan. Inmiddels (anno 2011) is in de periode 2009 – 2012 een nieuwe generatie bodemkwaliteitskaarten opgesteld door de meeste gemeenten. Dit is een actualiseringsslag geweest, waarbij de kaarten zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de vernieuwde landelijke regels (Besluit Bodemkwaliteit). In 2012 zijn alle de beschikbare kaarten gebundeld tot 1 bestand. En dat is deze kaart.

Voor Reimerswaal en Goes gaat dit in 2012 gebeuren. Deze gemeenten werken dus nog met de vorige versie van de bodemkwaliteitskaart, welke voorlopig als vierde kaartlaag in de bodemkwaliteitskaart is opgenomen.

De nauwkeurigheid van de bodemkwaliteitskaart

De zonegrenzen zijn gebaseerd op de topografische kaart (1 op 25.000). De gekozen grenzen zijn beleidsmatig en vaak gebaseerd op functiegrenzen (dus de overgang van landelijk gebied naar wonen, of bedrijfsterrein (=industrie).

Verdere informatie over de bodemkwaliteitskaart Zeeland

  • De Nota's bodembeheer van de gemeenten
  • Handreiking Bodemkwaliteit
  • Handreikingen grondverzet op deze site