Producten

Documenten
Titel

Groene daken, goede zaken

Geschiktheidskaarten energieopslag provincie Zeeland

Zeeuwse gebruikerservaringen energieopslag

Duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag

Samenwerkingsprogramma WKO

Infoblad Mechanisch boren (BRL SIKB 2100)

Mechanisch boren protocol 2101

BRL SIKB 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen

Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen

Onderzoek geothermie in Zeeland

Groen licht voor bodemenergie

Nota BKK wegbermen

Bijlagen BKK wegbermen

Kaartbijlage BKK wegbermen

Nota opnieuw toepassen van dammenmateriaal

Nota waterbodembeheer

Zoneringskaart watergangen Zeeland

Bodemkwaliteitskaart Reimerswaal

Toepassing Zout Zeeland

Folder bijeenkomst 'doorgrond je tuin'

Cursus eco-effectief ondernemen

Bijlage 2 bij nota bodembeheer Zeeuws Vlaanderen

Bijlage 1 bij nota bodembeheer Zeeuws Vlaanderen

Voorwaarden fotowedstrijd 'De Zeeuwse bodem is ...'

Kaarten
Titel

Niet gesprongen explosieven (aandachtsgebieden)

Kaart met locaties waar op basis van historische informatie (gebeurtenissen) mogelijk munitie in de bodem aanwezig is. De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn gebaseerd op literatuur,...

BKK Goes

Zoetwatervoorraden

Als gevolg van genoemde zoute invloeden is de rol van het zoete water in Zeeland beperkt. Toch is de behoefte aan zoet water, met name in de landbouw, groot. Het is daarom van belang zo goed mogelijk...

Zeeland 1985

Historische kaarten Zeeland 1985

Zoetwater voorkomens

Zoetwatervoorkomens van tenminste 15 m dikte - Grondwaterbeheersplan

Bodemtype

Bodemtype kaart

BKK bovengrond

BKK ondergrond

Wateroverlast

De kaart met aandachtsgebieden waterhuishouding geeft aan waar in Zeeland relatief snel wateroverlast is te verwachten. Deze wateroverlast kan enerzijds optreden ten gevolge van extreme neerslag, die...

Aandachtsgebieden waterhuishouding

De kaart met aandachtsgebieden waterhuishouding geeft aan waar in Zeeland relatief snel wateroverlast is te verwachten. Deze wateroverlast kan enerzijds optreden ten gevolge van extreme neerslag, die...

Geomorfologie (vereenvoudigd)

De geomorfologische kaart bevat informatie over hoogteverschillen, ontstaan en ouderdom van vormen in het landschap. Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en...

Aardkundig waardevolle gebieden

De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is een kaart met de selectie van de meest aardkundig waardevolle gebieden in de provincie Zeeland met een bijbehorende beschrijving van de gebieden. Het is e...

Zeeland ca. 1910

Historische kaarten Zeeland 1910

Geschiktheid bebouwing

De bodemgeschiktheidkaart bebouwing geeft aan waar het vanuit (grond)water en bodemopbouw gezien logisch of minder logisch is om te bouwen. Plaatsen waar de bodem stevig is en waar weinig...

Grondwaterbeschermingsgebied

Voor de bereiding van drinkwater wordt, bij voorkeur, gebruik gemaakt van grondwater. Daarvoor is het belangrijk dat het grondwater een goede kwaliteit heeft zodat met eenvoudige middelen het...

Infiltratie

Infiltratie betekent dat water in de bodem dringt en via de onverzadigde zone van de bodem aan de grondwatervoorraad wordt toegevoegd. Infiltratie is een hoofdfactor voor de watervoorziening van de...

Zeeland 1960

Historische kaarten Zeeland 1960

Zoute kwel

Kwel betekent dat grondwater onder druk in de bodem omhoog komt. In Zeeland ontstaat die druk omdat het waterpeil in de deltawateren hoger staat dan het grond- en oppervlaktewaterpeil in de laag...

Zeeland 1970

Historische kaarten Zeeland 1970

Top verdrogingskaart 2006

Begrenzingen van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor Zeeland op basis van Natuurgebiedsplan Zeeland (6-11-2001). Geactualiseerd en aangevuld mei 2005

Grondwatertrappenkaart ghg

De grondwaterspiegel in de bodem fluctueert. Door schommelingen van de grondwaterspiegel gedurende meerdere jaren op een bepaalde plaats te meten, kan de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en...

Bodemkaart-gwt

De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het...

Arseenkaart

De kaart arseen in grondwater geeft informatie over de kans dat in het freatische (oppervlakkige) grondwater arseen in concentraties boven de streefwaarde wordt aangetroffen. Onderzoek door TNO heeft...

Zeeland 1916

Historische kaarten Zeeland 1916

Voormalige Stortplaatsen

De voormalige stortplaatsen

Risico ondergrondverdichting

Dit gridbestand (met celgrootte 25x25 m) geeft voor geheel Nederland in vijf klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik. Een gezonde bodem bestaat uit...

Pagina's